Marc Becker's Home Page

Teaching
Research


Ecuador
Interests
Vita
Find on yachana.org:
Quito archives, libraries, and bookstores 

This list of archives is from Hilde Reimerink (hildereimerink@gmail.com), and provides an update and extension of my list of archives. (See below for English translation.)

Bibliotheken die ik bezocht heb in Quito:
- Bibliotheek Universidad Andina (UASB).
Adres: Toledo N22-80 (Plaza Brasilia)
- Bibliotheek Flacso.
Adres: Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro
- Bibliotheek Universidad Catolica (PUCE).
Adres: Av. 12 de Octubre.
- Bibliotheek Aurelio Espinosa Polit.
Adres: José Nogales 220 y Francisco Arcos. In de wijk Cotocallao,
Quito Noord voorbij het vliegveld. (bus: Aguila Dorada, vertekt aan
zijkant van Quicentro. Laatste halte).
Collectie: Espinosa heeft de grootste oude boekencollectie van Quito
en bijna alle ‘informes’ van ministeries aan het congres zijn
aanwezig. Ook hebben ze een uitgebreide collectie over de Oriente. Er
is ook een krantenarchief, maar de kranten bij Espinosa vallen bijna
uit elkaar (ze staan niet op fiches en zijn ook niet gedigitaliseerd),
ook hebben ze geen kranten meer van voor de jaren veertig. Kranten die
aanwezig zijn: El Comercio, El Dia en Telégrafo.
- Bibliotheek Banco Central, economische afdeling.
Adres: Av. 10 de Agosto. Entre pasaje Carlos Ibarra y Santa Prisca.
Edif: Alameda.
Contact met: Dhr. Carlos Cartagenova.
Collectie: Hier zijn bijvoorbeeld alle jaarverslagen van de
Ecuadoriaanse bank aanwezig. Ook hebben ze een tijdschriften archief
dat niet persé economisch is.
- Bibliotheek en krantenarchief van het ministerie van Cultuur.
(Heette vroeger ook Banco Central. Is nu ook niet meer op zaterdag
open).
Adres: Reina Victoria y Jorge Washington, naast de Mercado Artesenal.
Contact met: Dhr. Victor Hugo Espinosa of Leonardo Loaiga.
Collectie: Dit krantenarchief is beter, maar ook hier hebben ze niets
van voor de jaren veertig. Sommige jaargangen ontbreken plotseling.
Kranten: El Comercio en El Dia. Wel een digitale index van de kranten,
maar niet digitaal te bekijken.

Archieven in Quito:
- Sinar: ‘Archivo Intermedio’. Dit archief ontvangt de archieven van
opgeheven ministeries of ministeries die een andere vorm hebben
gekregen. Ook hebben ze oude archieven van de provincies.
Adres: Espejo 903 y Guayaquil. In het Centro Histórico. (Bus: Ecovia,
uitstappen bij Marín). Tel: 02286-227/02572-898. Site:
www.sinar.gob.ec
Contact met: Mw. Maria-Luisa Marconí.
Collectie: Veel archiefstukken van voor de jaren zestig zijn niet
aanwezig, worden vaak weggegooid. Ook is het gebouw van het Sinar
bijna vol, dus er zal ook niet veel nieuws meer bijkomen. Op dit
moment worden veel archiefdelen opnieuw geïndexeerd, niet alles is dus
even makkelijk te vinden.
Het Sinar heeft geen stukken van het ministerie van defensie of van La
Presidencia, dat zouden ze wel moeten hebben maar deze ministeries
hebben hun stukken nooit over laten brengen.
- Archivo Legislativo. Archief van de Asamblea Nacional.
Adres: 6 de diciembre, parque La Alameda. (Bus: Ecovia, 1e halte na
Casa de la Cultura).
Collectie: ‘Actas’, verslagen van congres. Ook ‘informes’ van ministeries.
- “Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco”, archief van het
ministerie van buitenlandse zaken.
Adres: Ulpiano Páez 552 y Jeronimo Carrión. Edif. Zurita. (bus: Av.
Amazonas, halte Roca).
Collectie: Diplomatieke briefwisselingen met verschillende ambassades.
Rigistro Oficial (De Ecuadoriaanse Staats Courant). Oude landkaarten
archief (Dhr. Rafael).
- Archief van ministerie van Recursos no renovables (mijnen en olie).
Adres: Av. Amazonas. Bij Hotel Mariot.
Contact met: Dhr. Anibal Rosero.
Collectie: Stukken van het ministerie, maar vanaf ongeveer 1970.
- Archief van ministerie van Defensie.
Adres: Av. La Exposición. ‘La Recoleta’, Quito Zuid. (Bus: Trolly-bus.
Stop La Recoleta of Bus Colón-Camal).
Collectie: Bewaren alleen archiefstukken tot 15jaar oud. Daarna wordt
alles vernietigd.
- Archief van PetroEcuador.
Adres: Apallana y 6 de diciembre. Edif. Rosio 2.
Contact met: Mw. Tojita Aguilar.
Collectie: Bedrijf archief, vanaf oprichting 1972.
- Archief van PetroProducción (Exploratie tak van PetroEcuador)
Adres: Av. Los Shyris, tegenover Parque Carolina. Edif. Tribuna.
Contact met: Dhr. Ing. Marco Gallegos. Hoofd Exploratie. Telef.
2465758 en met Archivaris Dhr. Carlos Cruz.
Collectie: Hebben alle documenten van Chevron/Texaco overgenomen.
Uitgebreide landkaarten collectie.
Voor meer info over archieven: http://www.yachana.org/ecuador/archives.html

Onderzoek doen in de Oriente:
Er zijn 2 mogelijkheden om onderzoek te kunnen doen in de Oriente.
Eerste is op eigen houtje gaan, maar je hebt contacten nodig. Zoals
een eigen gids, telefoonnummers van betrouwbare taxi’s en een
slaapplaats in een lodge (en dat moet je weer boeken bij een
reisbureau in Quito).
Tweede is via een onderzoeks station van een Universiteit. Daar zijn
er twee van: Universidad Católica en Universidad San Francisco.
- Universidad Catolica, Estación Yasuní: Mw. Carla Ribadeneira. 099708948.
Dit kamp zit dichtbij dorpen van inheemse bevolking en op 15min
afstand van olievelden. Het is dus een geschikte plek voor meer
antropologisch onderzoek. Ook zijn ze bij deze universiteit meer open
naar studenten niet afkomstig van hun eigen universiteit. Wel ver van
te voren een plekje reserveren!
- Universidad San Francisco. Mw. Soyla Rivera. 098048784. e-mail:
usfq- tbs@usfq.edu.ec
Dit kamp zit in Tipituní, vlak aan de grens met Peru. Geschikt voor
biologisch onderzoek. Heel moeilijk om een plekje te krijgen.
Toegang tot het Yasuni gebied moet met toestemming van Repsol, het
oliebedrijf dat blok 16 (Yasuni) bezit. Av. 12 de octubre y Francisco
Salazar. Edif: Plaza 2000 Tel: 22976600.
Verder geldt: Reis via Coca. Vlieg/reis niet op Lago Agrio, dat is
gevaarlijk gebied. Ook de stad Tena is niet heel relaxt. Ga niet met
de bus naar Sushifindi, daar is het ook niet veilig. Reis liever met
een betrouwbare taxi vanaf Coca of ga met een kano-boot.
Pompeya/Limoncocha zijn wel veilige plekken.
- Gids in Oriente (Huarani): Fabian Ima, 087038032
- Taxi chauffeurs: Jorge Olaya, 089826425. Oswalda Olaya, 093033414.
- Acción Ecologica: 081751164
- CONAIE: Pepe Acocho, 24114991

Bibliotheken bezocht in de Oriente:
- Cicame.
Adres: Coca
- Misión de Capuchinos.
Adres: Pompeya.
Collectie: Weten het meest over de geschiedenis en de inheemse
bevolking van de Oriente.


Dutch to English google translation

Libraries that I visited in Quito:
- Library Universidad Andina (UASB).
Address: Toledo N22-80 (Plaza Brasilia)
- Library Flacso.
Address: Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro
- Library Universidad Catolica (Puce).
Address: Av. 12 de Octubre.
- Library Aurelio Espinosa Polit.
Address: Francisco José Nogales 220 y Arcos. In the district Cotocallao,
Quito North past the airport. (Bus: Aguila Dorada departs at
Quicentro side. Last stop).
Collection: Espinosa has the largest collection of ancient books Quito
and almost all "Informes" of ministries in the conference are
present. They also have an extensive collection of the Oriente. There
is a newspaper archive, but the newspapers are almost at Espinosa
apart (they are not tokens and are not digitized)
Also they have no papers for more of the forties. Newspapers
present: El Comercio, El Dia and Telegrafo.
- Banco Central Library, economic department.
Address: Av. 10 de Agosto. Entre Pasaje Carlos Ibarra y Santa Prisca.
Edif: Alameda.
Contact: Mr. Carlos Cartagenova.
Collection: Here, for example, all annual reports of the
Ecuadorian bank presence. They also have a magazine archive
not necessarily economical.
- Library and newspaper archives of the Ministry of Culture.
(Formerly also called Banco Central. Is now no longer on Saturdays
open).
Address: Reina Victoria y Jorge Washington, next to the Mercado Artesenal.
Contact: Mr. Victor Hugo or Leonardo Espinosa Loaiga.
Collection: The newspaper archive is better, but here they have nothing
of the forties. Some volumes are missing suddenly.
Newspapers: El Comercio and El Dia. A digital index of newspapers,
but not digitally to view.

Archives in Quito:
- Sinar "Archivo Intermedio. This archive receives the archives
abolished ministries or ministries that have a different shape
received. They also have old archives of the provinces.
Address: Espejo 903 y Guayaquil. In the Centro Histórico. (Bus: Ecovia,
off at Marín). Tel: 02286-227/02572-898. Site:
www.sinar.gob.ec
Contact: Ms. Maria-Luisa Marconi.
Collection: Many records of the sixties were not
present, are often discarded. Also, the building of the Sinar
nearly full, so there will not recover much more news. At this
Currently, many parts re-indexed archive, not everything is
easy to find.
Sinar has no documentation of the Department of Defense or La
Presidencia, they would have to have, but these ministries
pieces have never been put on leave.
- Archivo Legislativo. Archives of the Asamblea Nacional.
Address: 6 de diciembre, Parque La Alameda. (Bus: Ecovia, first stop after
Casa de la Cultura).
Collection: Actas, conference reports. Also, "Informes" of ministries.
- "Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco" archive of
Ministry of Foreign Affairs.
Address: 552 Ulpiano Páez y Jeronimo Carrión. Edif. Zurita. (Bus: Av.
Amazonas, stop Roca).
Collection: Diplomatic correspondence with various embassies.
Rigistro Oficial (The Ecuadorian Gazette). Old maps
archive (Mr. Rafael).
- Archive of Ministry Recursos no Renovables (mining and oil).
Address: Av. Amazonas. At Mariot Hotel.
Contact: Mr. Anibal Rosero.
Collection: Pieces of the ministry, but from about 1970.
- Archive of Ministry of Defence.
Address: Av. La Exposición. "La Recoleta", Quito, South. (Bus: Trolley-bus.
La Recoleta stop or bus-Colon Camal).
Collection: Store only archive of 15jaar old. Then
destroyed everything.
- Archive of PetroEcuador.
Address: 6 de diciembre y Apallana. Edif. Rosio 2.
Contact: Ms. Aguilar Tojita.
Collection: Corporate records, up from 1972.
- Archive of PetroProducción (Exploration branch of PetroEcuador)
Address: Av. Los Shyris, opposite Parque Carolina. Edif. Tribuna.
Contact: Mr. Ing. Marco Gallegos. Exploration head. Call.
2465758 and Mr. Archivist. Carlos Cruz.
Collection: Have all the documents of Chevron / Texaco.
Extensive collection of maps.
For more information about archives: http://www.yachana.org/ecuador/archives.html

Doing research in the Oriente:
There are two ways to do research in the Oriente.
First on their own, but you need contacts. As
a private guide, phone numbers of reliable taxi and a
sleeping in a lodge (and a book with you again
travel agency in Quito).
Second, through a research station of a university. There are
Two of: Universidad Católica and Universidad San Francisco.
- Universidad Catolica, Estación Yasuni: Ms. Carla Ribadeneira. 099708948.
This camp is close to villages of indigenous people and 15min
from oil fields. It is therefore a suitable place for more
anthropological research. They are also more open to the university
for students not coming from their university. However far from
reserve a place in advance!
- Universidad San Francisco. Ms. Rivera Soyla. 098048784. E-mail:
usfq-tbs@usfq.edu.ec
This camp is in Tipituní, near the border with Peru. Suitable for
biological research. Very difficult to get a spot.
Access to the Yasuni area should approval of Repsol, the
oil company that block 16 (Yasuni) holds. Av. 12 de octubre y Francisco
Salazar. Edif: 2000 Plaza Tel: 22976600.
Furthermore: Travel via Coca. Flight / journey to Lago Agrio, which is
hazardous area. The town of Tena is very relaxed. Do not go with
bus to Sushifindi because it is not safe. Prefer to travel
a reliable taxi from Coca or take a canoe boat.
Pompeya / Limoncocha are safe places.
- Guide in Oriente (Huarani): Ima Fabian, 087038032
- Taxi drivers: Jorge Olaya, 089826425. Oswalda Olaya, 093033414.
- Acción Ecologica: 081751164
- CONAIE: Pepe Acocho, 24114991

Libraries visited the Oriente:
- CICAM.
Address: Coca
- Misión de Capuchinos.
Address: Pompeya.
Collection: Knowing the most about the history and the indigenous
people of the Oriente.

July 16, 2011

| Marc Becker's Home Page | marc@yachana.org |